Angori Deallus

Cefndir

Mae datblygu technoleg arnofiol gwynt ar y môr yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac o gymorth i’r DU i gyrraedd ei thargedau net sero erbyn 2050. Yn ogystal â datrys heriau amgylcheddol, mae datblygu ffermydd gwynt arnofiol ar y môr ar raddfa fawr hefyd yn cynnig manteision economaidd enfawr i’r DU, gydag adroddiad diweddar ORE Catapult yn tynnu sylw at y potensial o greu 17,000 jobs a swm syfrdanol o £33.6bn yn cael ei greu yn y diwydiant. ORE Catapult report highlighting the potential of 17,000 jobs and a staggering £33.6bn created in the industry.

Fodd bynnag, cyn y gall y diwydiant ddechrau’n fuan ar hyn, mae’n rhaid i’r diwydiant fynd i’r afael â her allweddol y system angori gwynt arnofiol ar y môr (FOW) er mwyn gwneud cost FOW yn fwy cystadleuol, gyda rhai amcangyfrifon yn awgrymu bod yr is-system hon yn cyfrif am fwy na 10% o wariant cyfalaf FOW (CAPEX).

Mae systemau angori presennol yr FOW wedi eu seilio ar ddyluniadau ceidwadol o’r diwydiant olew a nwy, sy’n defnyddio deunyddiau trwm a drud sy’n gallu bod yn gostus i’w gosod.

Yr Ateb

Mae Intelligent Mooringswedi datblygu damper angori ar gyfer y farchnad FOW a elwir ynIntelligent Mooring System (IMS). Mae Intelligent Mooringsyn cydweithio ag ORE Catapult i ddadrisgio technoleg arloesol fydd yn welliant ac yn newid sylweddol i systemau angori FOW, gan leihau costau a risgiau gor-beirannu. Gallai’r ddyfais leihau’n sylweddol y llwyth hydwyth a ddefnyddir gan y systemau angori ar brofiad tyrbinau FIW, a fyddai, yn ei dro, yn caniatáu defnyddio deunyddiau angori o safon is, fydd yn ysgafnach ac yn costio llai. Yn ychwanegol, byddai canlyniad effaith lleihau cost yn fuddiol mewn is-system gyfagos e.e. angori a llwyfannau, yn ogystal â’r gost sy’n gysylltiedig â’u gosod ac O&M.

FOW yw’r allwedd sy’n datgloi’r gyfran orau o’r ynni gwynt ar y môr sydd i’w gael mewn dyfroedd dyfnach, ond mae’r dechnoleg yn ddrud ar hyn o bryd o’i gymharu â ffurfiau eraill o gynhyrchu ynni, sy’n cynnwys ynni gwynt ar y môr gwaelod sefydlog.

Rôl ORE Catapult

ORE Catapult’s Marine Energy Engineering Centre of Excellence (MEECE) Bydd tîm prosiect Ynni Adnewyddadwy ar y Môr (ORE) Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol Catapult yn gosod yr IMS ar bwi prawf MEECE yn Nyfrffordd Aberdaugleddau ar gyfer profion maes. Bydd yr IMS yn cael ei brofi ar raddfa ganolradd ar y system angori o’r bwi MEECE er mwyn profi ei wytnwch morol a’i berfformiad mewn amgylchedd go iawn am y tro cyntaf gan symud y dechnoleg ymlaen i TRL 7. Yn ystod y treialon hyn, bydd y data yn cael ei gasglu ar berfformiad y system mewn amgylchedd go iawn

Bydd Ynni Adnewyddadwy ar y Môr (ORE) Catapult yn dadansoddi potensial yr IMS i leihau cost lefelu ynni (LCoE) o FOW drwy asesiad techno-economaidd, gan dynnu gwybodaeth o’r gronfa fas data helaeth o gostau a thrwy ymgynghori â datblygwyr FOW e.e. drwy Ganolfan Ragoriaeth ar y Môr. Floating Offshore Wind Centre of Excellence.