Bombora

Ateb arloesol i gwrdd â’r diwydiant ynni ar y môr sy’n ehangu’n sydyn.

Y Cyfle

Mae yn nyfroedd y DU beth o’r adnoddau morol gorau yn y byd, ac rydym mewn sefyllfa dda i fanteisio arnynt. Er bod ein gallu i echdynnu ynni o lanw’r môr yn fwy datblygedig nag o donnau, mae’r ddau ddiwydiant yn parhau yn ifanc o ran eu datblygiad technolegol, ond mae ganddynt y potensial i gyflenwi tua 20% o drydan y DU, fyddai’n gwrthbwyso 30 miliwn tunnell o allyriadau CO2 bob blwyddyn.

Mae’r DU yn hynod ffodus o’i hadnoddau ynni tonnau sylweddol. Fodd bynnag, does ond ychydig o dechnolegau wedi arddangos y gellid bachu ar y potensial hwn yn fforddiadwy ac yn ddibynadwy, â’r diwydiant felly yn parhau i fodyn yr unfan.

Yr Ateb

Bombora Mae Bombora yn ddatblygwr technoleg ynni tonnau blaenllaw, a chyn bo hir bydd yn gosod ei ddyfais 1.5MW cyntaf o’r enwmWaveTM, oddi ar arfordir Sir Penfro. Mae’r dyluniad presennol yn canolbwyntio ar leoliadau dŵr bas ar y môr; fodd bynnag, mae’r gyfran fwyaf o’r adnodd ynni tonnau byd-eang wedi’i lleoli yn mewn safleoedd dyfnach ar y môr.

O ganlyniad, mae Bombora ac ORE Catapult yn cydweithio fel rhan o Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) er mwyn canfod ateb techno-economaidd sy’n ddichonadwy ar gyfer safleoedd o’r fath. Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) to identify a techno-economic solution that is viable for such sites.

Bombora Floating mWave Hybrid Wave Park
Parc Tonnau Arnofiol mWave Bombora

Mae’r astudiaeth ddichonoldeb yn ymchwilio i’r dull gorau posibl o osodmWaveTMar lwyfan arnofiol. Caiff mWaveTMArnofiol ei fodelu gan ddefnyddio meddalwedd OrcaFlex i adnabod cyfluniadau platfform fydd yn arwain at gynhyrchu digon o ynni ac sy’n medru cael eu hadeiladu’n gost-effeithiol. Bydd y prosiect hefyd yn astudio i weld os oes buddiannau synergaidd o ran gosod y Dechnoleg Arnofiol mWaveTM yn ymyl tyrbinau gwynt arnofiol, mewn perthynas â rhannu costau peiriannau’n gytbwys. Yn ogystal, bydd yr astudiaeth yn datblygu dealltwriaeth o ofynion dylunio sylfaenol gwynt a thonnau ar y cyd.

Bombora Floating mWave
mWave Arnofiol Bombora

Gan nad yw ynni o donnau yn ffynhonnell bŵer sydd wedi ei defnyddio’n helaeth, mae modd ei harneisio er mwyn datgarboneiddio’r DU a darparu ffynhonnell sylweddol o ynni adnewyddadwy di-dâl yn ei sgil. Gyda marchnad byd eang gwerth £76 biliwn ar draws 50 o wledydd, amcangyfrifir y gallai ynni tonnau a llanw gyfrannu oddeutu £4 biliwn i Gynnyrch Domestig Gros y DU erbyn 2050, sy’n cynnig cyfleoedd allforio cryf a’r potensial i gynyddu’r nifer o swyddi sgiliau uchel o’r 1,700 presennol i oddeutu 20,000 yn ystod y degawd nesaf.

Rôl ORE Catapult

Mae tîm prosiect Canolfan Ragoriaeth Peirianneg ynni Morol yn arwain arwaith modelu rhifiadol i adeiladu’r llwyfan arnofiol a phennu cynhyrchiant ynni, fydd yn bwydo i ddadansoddiad economaidd a gaiff ei berfformio gan Dîm Dadansoddi a Chraffu ORE Catapult, fydd yn asesu hyfywedd economaidd mWaveTM Arnofiol.

Mae gan ORE Catapult fynediad at gyfoeth o ddata o’r sector ynni adnewyddadwy ar y môrat eu defnydd, sy’n eu galluogi i broffwydo cost ynni wedi’i lefelu (LCoE) o’r dechnoleg newydd hon yn hyderus, yn ogystal ag adnabod meysydd i’w gwella.