Angori Deallus

Cefndir

Mae datblygu technoleg arnofiol gwynt ar y môr yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac o gymorth i’r DU i gyrraedd ei thargedau net sero erbyn 2050. Yn ogystal â datrys heriau amgylcheddol, mae datblygu ffermydd gwynt arnofiol ar y môr ar raddfa fawr hefyd yn cynnig manteision economaidd enfawr i’r DU, gydag adroddiad diweddar ORE Catapult yn tynnu sylw at y potensial o greu 17,000 jobs a swm syfrdanol o £33.6bn yn cael ei greu yn y diwydiant. ORE Catapult report highlighting the potential of 17,000 jobs and a staggering £33.6bn created in the industry.

Fodd bynnag, cyn y gall y diwydiant ddechrau’n fuan ar hyn, mae’n rhaid i’r diwydiant fynd i’r afael â her allweddol y system angori gwynt arnofiol ar y môr (FOW) er mwyn gwneud cost FOW yn fwy cystadleuol, gyda rhai amcangyfrifon yn awgrymu bod yr is-system hon yn cyfrif am fwy na 10% o wariant cyfalaf FOW (CAPEX).

Mae systemau angori presennol yr FOW wedi eu seilio ar ddyluniadau ceidwadol o’r diwydiant olew a nwy, sy’n defnyddio deunyddiau trwm a drud sy’n gallu bod yn gostus i’w gosod.

Yr Ateb

Mae Intelligent Mooringswedi datblygu damper angori ar gyfer y farchnad FOW a elwir ynIntelligent Mooring System (IMS). Mae Intelligent Mooringsyn cydweithio ag ORE Catapult i ddadrisgio technoleg arloesol fydd yn welliant ac yn newid sylweddol i systemau angori FOW, gan leihau costau a risgiau gor-beirannu. Gallai’r ddyfais leihau’n sylweddol y llwyth hydwyth a ddefnyddir gan y systemau angori ar brofiad tyrbinau FIW, a fyddai, yn ei dro, yn caniatáu defnyddio deunyddiau angori o safon is, fydd yn ysgafnach ac yn costio llai. Yn ychwanegol, byddai canlyniad effaith lleihau cost yn fuddiol mewn is-system gyfagos e.e. angori a llwyfannau, yn ogystal â’r gost sy’n gysylltiedig â’u gosod ac O&M.

FOW yw’r allwedd sy’n datgloi’r gyfran orau o’r ynni gwynt ar y môr sydd i’w gael mewn dyfroedd dyfnach, ond mae’r dechnoleg yn ddrud ar hyn o bryd o’i gymharu â ffurfiau eraill o gynhyrchu ynni, sy’n cynnwys ynni gwynt ar y môr gwaelod sefydlog.

Rôl ORE Catapult

ORE Catapult’s Marine Energy Engineering Centre of Excellence (MEECE) Bydd tîm prosiect Ynni Adnewyddadwy ar y Môr (ORE) Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol Catapult yn gosod yr IMS ar bwi prawf MEECE yn Nyfrffordd Aberdaugleddau ar gyfer profion maes. Bydd yr IMS yn cael ei brofi ar raddfa ganolradd ar y system angori o’r bwi MEECE er mwyn profi ei wytnwch morol a’i berfformiad mewn amgylchedd go iawn am y tro cyntaf gan symud y dechnoleg ymlaen i TRL 7. Yn ystod y treialon hyn, bydd y data yn cael ei gasglu ar berfformiad y system mewn amgylchedd go iawn

Bydd Ynni Adnewyddadwy ar y Môr (ORE) Catapult yn dadansoddi potensial yr IMS i leihau cost lefelu ynni (LCoE) o FOW drwy asesiad techno-economaidd, gan dynnu gwybodaeth o’r gronfa fas data helaeth o gostau a thrwy ymgynghori â datblygwyr FOW e.e. drwy Ganolfan Ragoriaeth ar y Môr. Floating Offshore Wind Centre of Excellence.

Bombora Floating mWave

Bombora

Ateb arloesol i gwrdd â’r diwydiant ynni ar y môr sy’n ehangu’n sydyn.

Y Cyfle

Mae yn nyfroedd y DU beth o’r adnoddau morol gorau yn y byd, ac rydym mewn sefyllfa dda i fanteisio arnynt. Er bod ein gallu i echdynnu ynni o lanw’r môr yn fwy datblygedig nag o donnau, mae’r ddau ddiwydiant yn parhau yn ifanc o ran eu datblygiad technolegol, ond mae ganddynt y potensial i gyflenwi tua 20% o drydan y DU, fyddai’n gwrthbwyso 30 miliwn tunnell o allyriadau CO2 bob blwyddyn.

Mae’r DU yn hynod ffodus o’i hadnoddau ynni tonnau sylweddol. Fodd bynnag, does ond ychydig o dechnolegau wedi arddangos y gellid bachu ar y potensial hwn yn fforddiadwy ac yn ddibynadwy, â’r diwydiant felly yn parhau i fodyn yr unfan.

Yr Ateb

Bombora Mae Bombora yn ddatblygwr technoleg ynni tonnau blaenllaw, a chyn bo hir bydd yn gosod ei ddyfais 1.5MW cyntaf o’r enwmWaveTM, oddi ar arfordir Sir Penfro. Mae’r dyluniad presennol yn canolbwyntio ar leoliadau dŵr bas ar y môr; fodd bynnag, mae’r gyfran fwyaf o’r adnodd ynni tonnau byd-eang wedi’i lleoli yn mewn safleoedd dyfnach ar y môr.

O ganlyniad, mae Bombora ac ORE Catapult yn cydweithio fel rhan o Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) er mwyn canfod ateb techno-economaidd sy’n ddichonadwy ar gyfer safleoedd o’r fath. Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) to identify a techno-economic solution that is viable for such sites.

Bombora Floating mWave Hybrid Wave Park
Parc Tonnau Arnofiol mWave Bombora

Mae’r astudiaeth ddichonoldeb yn ymchwilio i’r dull gorau posibl o osodmWaveTMar lwyfan arnofiol. Caiff mWaveTMArnofiol ei fodelu gan ddefnyddio meddalwedd OrcaFlex i adnabod cyfluniadau platfform fydd yn arwain at gynhyrchu digon o ynni ac sy’n medru cael eu hadeiladu’n gost-effeithiol. Bydd y prosiect hefyd yn astudio i weld os oes buddiannau synergaidd o ran gosod y Dechnoleg Arnofiol mWaveTM yn ymyl tyrbinau gwynt arnofiol, mewn perthynas â rhannu costau peiriannau’n gytbwys. Yn ogystal, bydd yr astudiaeth yn datblygu dealltwriaeth o ofynion dylunio sylfaenol gwynt a thonnau ar y cyd.

Bombora Floating mWave
mWave Arnofiol Bombora

Gan nad yw ynni o donnau yn ffynhonnell bŵer sydd wedi ei defnyddio’n helaeth, mae modd ei harneisio er mwyn datgarboneiddio’r DU a darparu ffynhonnell sylweddol o ynni adnewyddadwy di-dâl yn ei sgil. Gyda marchnad byd eang gwerth £76 biliwn ar draws 50 o wledydd, amcangyfrifir y gallai ynni tonnau a llanw gyfrannu oddeutu £4 biliwn i Gynnyrch Domestig Gros y DU erbyn 2050, sy’n cynnig cyfleoedd allforio cryf a’r potensial i gynyddu’r nifer o swyddi sgiliau uchel o’r 1,700 presennol i oddeutu 20,000 yn ystod y degawd nesaf.

Rôl ORE Catapult

Mae tîm prosiect Canolfan Ragoriaeth Peirianneg ynni Morol yn arwain arwaith modelu rhifiadol i adeiladu’r llwyfan arnofiol a phennu cynhyrchiant ynni, fydd yn bwydo i ddadansoddiad economaidd a gaiff ei berfformio gan Dîm Dadansoddi a Chraffu ORE Catapult, fydd yn asesu hyfywedd economaidd mWaveTM Arnofiol.

Mae gan ORE Catapult fynediad at gyfoeth o ddata o’r sector ynni adnewyddadwy ar y môrat eu defnydd, sy’n eu galluogi i broffwydo cost ynni wedi’i lefelu (LCoE) o’r dechnoleg newydd hon yn hyderus, yn ogystal ag adnabod meysydd i’w gwella.