Bombora Floating mWave Hybrid Wave Park

Canolfannau Rhagoriaeth ORECatapult

Yma yn y Catapult, rydym yn buddsoddi mewn meysydd allweddol o arloesedd aflonyddol. Mae arloesi yn greiddiol ar gyfer lleihau costau’n sylweddol y mae’r sector ynni gwynt ar y môr wedi’u profi yn ystod y degawd diwethaf. Bydd yn sicrhau statws y DU fel arweinydd blaenllaw ym maes ynni adnewyddadwy ar y môr, yn ogystal â chyflymu’r gweithgareddau hanfodol sydd eu hangen i gyflawni ein targedau lleihau carbon ‘net -sero’ erbyn 2050.

Wrth wneud hynny, rydym wedi sefydlu Canolfannau Rhagoriaeth i ganolbwyntio ar arloesedd ar draws y DU:

  • Profi a Dilysu
  • Gweithrediadau a Chynnal a Chadw (O&M)
  • Ynni Gwynt Arnofiol ar y Môr
  • Ynni morol

Profi a Dilysu

Mae ein Canolfan Ynni Adnewyddadwy yn Blyth, Northumberland, yn Ganolfan Ragoriaeth profi a dilysu. Mae’n grynhoad o arbenigedd a seilwaith blaenllaw sy’n ymroi i gyflymu technoleg ynni adnewyddadwy ar y môr er mwyn lleihau cost ynni.

Gyda’r adnoddau i ddarparu gwasanaethau profi a dilysu ar raddfa fawr a chefnogi ystod ehangaf y diwydiant – yn cynnwys perchnogion/gweithredwyr, gweithgynhyrchwyr offer, y gadwyn gyflenwi a’r byd academaidd – mae’n gatalydd ar gyfer cydweithredu, a hyrwyddo parodrwydd technoleg, masnacheiddio a thwf.

Mae timau o ymchwilwyr technegol, peirannwyr prawf ac arbenigwyr technoleg hynod brofiadol yn gweithio yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ynni Adnewyddadwy. Maent yn darparu gwasanaethau profi, dilysu ac ymchwil cymhwysol ar draws sbectrwm o heriau arloesi; o ddatblygu technoleg cyfnod cynnar gyda busnesau bychain, i brofion ardystio ar raddfa lawn sy’n hanfodol er mwyn sicrhau masnacheiddio. Yn cwmpasu cyfoeth o allu, mae’r Ganolfan Ynni Adnewyddadwy Cenedlaethol wedi’i chynllunio i fynd i’r afael â darganfod datrysiadau ar gyfer heriau allweddol y diwydiant ar draws meysydd technolegol sylweddol, gan gynnwys:

  • Llafnau Rotor Tyrbin Gwynt
  • Powertrains
  • Isadeiledd Trydanol
  • Isfor, seiliau ac is-strwythurau
  • Roboteg a systemau ymreolaethol
  • Asesiad adnodd a chefnfor

Dywedodd Tony Quinn, Cyfarwyddwr Profi a Dilysu:

“Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ynni Cenedlaethol yn rhan annatod o seilwaith cenedlaethol y DU ar gyfer ynni adnewyddadwy ar y môr. Gan weithio â phartneriaid allweddol, gallwn ddylanwadu ar ein sefyllfa unigryw, arbenigol i ddenu mewnfuddsoddiadau gan chwaraewyr mawr y diwydiant, yn ogystal â datblygu potensial allforio technoleg o dechnoleg cartref sydd wedi cael ei brofi a’i ddilysu yn y Ganolfan.”

Canolfan Ragoriaeth O&M

Mae gweithgareddau O&M yn gyfrifol am bron i chwarter cost oes fferm wynt ar y môr, ac mae’n gyfle enfawr i leihau cost drwy gynnyrch a gwasanaethau arloesol.

Rydym wedi sefydlu Canolfan Ragoriaeth Gweithrediadau a Chynnal a Chadw Cenedlaethol(OMCE), yn yr Humber, sy’n arbenigo trwy roi cymorth i fusnesau’r DU i greu a masnacheiddio technolegau ar gyfer y sector ynni adnewyddol ar y môr. Mae’r Ganolfan wedi’i lleoli yng nghanol un o’r clystyrau gwynt mwyaf arwyddocaol yn y byd, lle mae 22 o fusnesau lleol yn gweithio tuag at wasanaeth 11GW o gapasiti arfaethedig sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y dyfodol mewn dyfroedd cyfagos.

Mae gan y Ganolfan bortffolio o dros 70 o brosiectau ymchwil ac arloesi, sy’n cynrychioli buddsoddiad o £40 miliwn mewn arloesedd yn y DU. Maent yn ymchwilio i mewn i amrywiaeth o flaenoriaethau brys O&M sy’n cynnwys data a digideiddio, roboteg ac awtomatiaeth, iechyd a diogelwch, ymestyn oes tyrbinau a chydrannau.

Dywedodd Ben George, Rheolwr Cyffredinol yr OMCE:

“Daw’r OMCE â rhanddeiliaid allweddol o’r sector ynni gwynt ar y môr at ei gilydd er mwyn adeiladu ar brofiad y DU o weithredu a chynnal a chadw ffermydd gwynt ar y môr gan yrru’r arloesedd sydd â’i ffocws ar atebion a gwelliannau mewn O&M.”

Canolfan RagoriaethYnni Gwynt Arforol ar y Môr

Mewn ymdrech i roi hwb i ddiwydiant gwynt arnofiol ar y môr, mae’r Ganolfan Ragoriaeth Gwynt Arnofiol ar y Môr (FOWCoE),yn dilyn ei lansiad yn anelu i ddatblygu menter fydd yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol i leihau cost ynni o wynt arnofiol. Bydd y Ganolfan yn cyflymu’r gwaith o adeiladu ffermydd arnofiol, creu cyfleoedd ar gyfer cadwyn gyflenwi’r DU, a gyrru’r newyddbethau mewn gweithgynhyrchu, gosodiadau ac O&M.

Nod FOWCoE yw cefnogi’r economi ehangach, gan greu cyfleoedd anferth i gadwyn gyflenwi’r DU. Nododd ein hadroddiad ar Fudd Macroeconomaidd fod potensial aruthrol i dechnoleg y genhedlaeth nesaf hon yn yr Alban, a De Orllewin Lloegr yn benodol. Bydd y lleoliadau hyn yn elwa’n aruthrol o ynni gwynt arnofiol ar y môr, gan greu hyd at 17,000 o swyddi a chynhyrchu swm syfrdanol o £33.6 biliwn ar gyfer economi’r DU erbyn 2050.

Fel rhan o’r Ganolfan Ragoriaeth, byddwn yn defnyddio ein sgiliau a’n harbenigedd sydd o’r radd flaenaf, i feincnodi safonau byd-eang ar gyfer ynni gwynt arnofiol ar y môr ac atgyfnerthu safle’r DU fel arweinydd byd-eang.

Dywedodd Andy Martin, Arweinydd Datblygiad Busnes yn ORE Catapult:

“Mae’r rhesymau dros gefnogi ynni gwynt arnofiol ar y môr yn glir; gellir ei osod yn y lleoliadau gyda’r adnoddau gwynt gorau, sydd, yn aml mewn dyfroedd dwfn; gellir lleihau costau gosod drwy ddileu’r angen am gychod gosod mawr a drud; a gellir gwneud y gwaith gosod a chomisiynu tyrbinau gwynt yn y porthladd, gan leihau peryglon tywydd ac Iechyd a Diogelwch. Nod ein Canolfan Ragoriaeth yw torri ar y patrwm ymddygiad presennol a chyflymu’r broses o fasnacheiddio technoleg gwynt arnofiol er mwyn datgloi potensial pŵer ynni gwynt mewn safleoedd dyfroedd dwfn ar draws y DU, datblygu cyfleoedd ar gyfer y gadwyn gyflenwi leol a chyflawni’r targedau sero-net.”

Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol

“Mae gan Gymru rôl bwysig i’w chwarae wrth ddatblygu ynni glan” meddai Dr Stephen Wyatt, ein Cyfarwyddwr Ymchwil ac Arloesedd Aflonyddol.

“Mae’n gartref i nifer o ddatblygwyr tonnau a llanw, ac mae’r dyfroedd oddi ar arfordir Cymru yn lleoliad gwych ar gyfer gwynt arnofiol. Mae potensial enfawr i fusnesau presennol gyflenwi’r diwydiant ynni morol ac i gwmnïau newydd sy’n sefydlu yn y rhanbarth i fanteisio ar y cyfle.”

Mae Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) yn gydweithrediad gwerth miliynau o bunnoedd rhwng ORE Catapult a phrifysgolion Caerdydd, Bangor, Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Mae MEECE yn darparu gwybodaeth arbenigol i'r diwydiant ynni morol, gan gefnogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, creu swyddi newydd a lleihau cos ynni morol trwy gydweithio ar brosiectau ymchwil ynni morol, datblygu ac arddangos(RD&D). Gan weithio ochr yn ochr â’r Ardal Prawf Ynni Morol (META), Porthladd Aberdaugleddau, prifysgolion lleol a’r gadwyn gyflenwi leol, mae’r Ganolfan yn cynnig adnoddau a gallu unigryw i ddatblygwyr ynni morol, gan feithrin arloesedd i leihau cost ynni morol, lleihau peryglon a chaffael cyfleoedd allforio.

Gallwch ddysgu mwy am ein Canolfannau Rhagoriaeth yn y cylchgrawn Re-Energise diweddaraf: Twf Rhanbarthol Sy’n Tanio Arloesedd y Dyfodol. Regional Growth Fuelling Future Innovation.